Okolje in prostor

Tu najdete podatke, povezane s podnebnimi spremembami, podatke o okolju, naravi, odpadkih, onesnaževanju, vremenu, vodi, zraku, krajini, gradbeništvu, ...
Okolje in prostor
Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK)   212 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - Identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji je vzpostavljen za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Sistem je vključen v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot grafična... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zavarovana območja (poligoni)   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Izpolnitev 53. in 111. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18) in seznanitev... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN)   436 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE - Območja poplavne nevarnosti se na podlagi meril, ki razvrščajo moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka, razvrstijo v razrede poplavne nevarnosti, pri čemer je... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register zemljepisnih imen   71 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register zemljepisnih imen je osnovni državni geoinformacijski sloj. Vsebuje imena objektov, ki imajo neko časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto, kar... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Kataster Varovalnih gozdov   86 ogledov 0
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana - Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o varovalnih gozdovih., ki jih uporabnik prejme v izmenjevalnih datotekah. Kataster varovalnih gozdov je temeljna evidenca o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Podatkovni niz prikazuje prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Opozorilna karta poplav   736 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE - Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Karte hrupa   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje več kart hrupa: - Karte hrupa - pomembne ceste L DVN - Karte hrupa - pomembne ceste L NOČ - Karte hrupa - pomembne železniške proge L DVN - Karte hrupa -... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register prostorskih enot   208 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Register prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki o naslovih in prostorskih enotah (prostorski okoliši, naselja, občine, poštni okoliši, upravne... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca o državnih cestah   161 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO - Evidenca obsega evidenco osi državnih cest in križišč, tehnične podatke o državnih cestah in objektih na njih ter evidenco prometnih podatkov. Evidenco o državnih cestah vodi in vzdržuje... Nadaljujte z branjem ...