O portalu

Vzpostavitev portala OPSI

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi, tako kot  angleški portal odprtih podatkov - DATA GOV UK, katerega kodo smo uporabili pri nas, ter EU  portal odprtih podatkov. OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Pred vzpostavitvijo OPSI so se določene odprte zbirke objavljale na portalu NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir). Zaradi specifične strukture objav in predvsem  usmerjenosti na uporabnike je bilo potrebno po vzoru večine držav vzpostaviti namenski portal odprtih podatkov, kjer so na voljo metapodatkovni opisi vseh zbirk javnega sektorja ter zbirke odprtih podatkov.

Kdo je skrbnik portala OPSI?

Ministrstvo za javno upravo, ki je sistemsko odgovorno za področje dostopa do informacij javnega značaja, je vzpostavilo portal OPSI. Za tehnični vidik skrbi Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Ekipa OPSI, ki je sestavljena iz sodelavcev z obeh ministrstev, skrbi za delovanje portala, za kakovost objavljenih podatkov, za mrežo urednikov, za komuniciranje in sodelovanje z uporabniki in obiskovalci portala. Ekipa OPSI komunicira z državljani in podjetji, organizira in sodeluje na številnih dogodkih (FOP, konference, predavanja, hackatoni, itd), ki so povezani z odprtimi podatki javnega sektorja v Sloveniji in širše  na področju Evropske unije.

Ekipa OPSI zasleduje skupen cilj, da je Slovenija primer dobre prakse na področju odpiranja podatkov in uporabe javnih podatkov. Prizadeva si za okrepljeno sodelovanje z vsemi deležniki - občinami, javnim sektorjem, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, raziskovalci, start-up podjetji, univerzami in srednjimi šolami - z namenom, da se odprte podatke v čim večji meri uporabi za izdelavo aplikacij, ki bodo služile dobremu servisu in storitvam za državljane in podjetja.

Kaj je OPSI?

OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),  predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor.

OPSI ima dvojno funkcijo:

1) predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;

2) predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način "odprtih podatkov" in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen.

Za odprte podatke, ki so objavljeni na portalu, velja pravilo "odprte licence" (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0). 

Centralni katalog evidenc in zbirk podatkov

Velika dodana vrednost portala odprtih podatkov je Centralni katalog evidenc in zbirk podatkov, ki vsebuje seznam vseh evidenc oziroma zbirk podatkov, ki nastajajo v javnem sektorju. Zbirke imajo "metapodatkovne" opise, ki omogočajo vsem, ki podatke pri svojem delu potrebujejo, da se na enostaven in hiter način seznanijo z vsebino zbirk in pogoji dostopa in ponovne uporabe podatkov iz zbirke.   

Kdo lahko objavi podatke na portalu OPSI?

Na portalu objavljajo podatke vsi organi javnega sektorja in sicer po posameznih področjih. Sistem objav deluje na podlagi uredniškega sistema (glavni uredniki, področni uredniki, vsebinski uredniki). Podatke oziroma zbirke ali nove izdelke, ki nastajajo v procesu ponovne uporabe, lahko objavijo tudi  zunanji deležniki oziroma  uporabniki zbirk podatkov.                      

Postopek prevzema podatkov in/ali postopek objave podatkov na portalu OPSI je opisan v Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki ga je Ministrstvo za javno upravo skupaj z Geodetskim inštitutom izdalo v juniju 2016.

Kaj lahko naredimo s podatki, ki jih portal OPSI ponuja?

Surovi podatki, ki se pridobivajo oziroma vodijo v bazah/evidencah organov javnega sektorja na podlagi izvajanja javnih nalog in kateri so objavljeni kot "odprti podatki " na Portalu OPSI, se lahko prosto ponovno uporabljajo. To pomeni, da jih lahko vsakdo, brez posebne zahteve ali registracije, pridobi in ponovno uporabi ter na njihovi podlagi izdela nove produkte ali storitve z dodano vrednostjo. Podatki so dosegljivi v strojno berljivi obliki, ki omogoča izdelavo novih analiz, aplikacij, vizualizacij in podobno.  Več o pogojih uporabe podatkov najdete na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Opomba:

Dobre prakse bomo nadgradili z aplikacijami in rešitvami, ki so nastale in še nastajajo.

Izvorna koda portala

https://podatki.gov.si/assets/PortalOPSI.zip