Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe državnega portala Odprti podatki Slovenije

1. OPIS PORTALA

Portal Odprti podatki Slovenije (v nadaljevanju portal OPSI) je nacionalni portal odprtih podatkov, kot ga določa 10.b člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

OPSI ima dvojno funkcijo:

1) predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja; in

2) predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno-berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal zagotavlja komurkoli pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih informacij, ki so objavljene kot "odprti podatki" (ang. Open Data) in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen. Za podatke, ki so objavljeni na portalu kot »odprti podatki« (ang. Open Data) velja pravilo "odprte licence" (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0). 

»Odprti podatek« pomeni, da je podatek v datotečnem formatu, katerega struktura je določena v dogovorjenih odprtih standardih, ki jih je sprejela organizacija za standarde in ki se lahko uporabijo ter implementirajo brez tehničnih omejitev. Poleg tega je prosto dostopen ter na voljo za uporabo in razširjanje brez omejitev po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, razen navedbe avtorstva ali vira (peti odstavek 3.a člena ZDIJZ).

Upravljavec oziroma skrbnik portala je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: skrbnik).

Portal je zgrajen na odprtokodni aplikativni rešitvi.

Na portalu objavljajo podatke vsi organi javnega sektorja in sicer po posameznih področjih. Sistem objav deluje na podlagi uredniškega sistema (glavni uredniki, področni uredniki, vsebinski uredniki). Podatke oziroma zbirke ali nove izdelke, ki nastajajo v procesu ponovne uporabe, lahko objavijo tudi zunanji deležniki oziroma uporabniki zbirk podatkov.

 

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Zaradi zagotavljanja čim boljše uporabniške izkušnje, skrbnik portala OPSI skrbi za stalno posodabljanje portala OPSI in si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala OPSI ali izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Uporabnik je torej seznanjen in se strinja, da se oblika in narava portala OPSI občasno lahko spreminjata brez predhodnega obvestila.

 

3. POMEN IZRAZOV

Področni in vsebinski skrbniki portala OPSI so resorna ministrstva ter ostali organi javnega sektorja.

Tehnični skrbnik portala OPSI je Ministrstvo za javno upravo.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče portal OPSI ali na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo portal v skladu s temi Splošnimi pogoji uporabe portala OPSI (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) in drugimi, na portalu objavljenimi navodili skrbnika.

 

4. DOSTOPNOST PORTALA OPSI

Portal OPSI je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala OPSI zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do portala OPSI. Skrbnik ne jamči dostopnosti do portala OPSI ob morebitnih izpadih v omrežjih skrbnikovih poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ipd.) ter višji sili.

 

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do portala OPSI sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. točki pogojev uporabe. Za dostop in uporabo portala OPSI uporabnikom portala OPSI ni treba pridobiti uporabniškega računa.

 

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo portala OPSI ni starostnih omejitev.

 

7. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu OPSI.

 

8. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani portala OPSI so testirane za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Internet Explorer (IE9 in višje) in Safari (verzija 8 in višje).

Portal OPSI deluje tudi z uporabo starejših verzij brskalnikov, kot so Chrome (verzija 38 in višje), Mozilla Firefox (verzija 30.0. in višje), Internet Explorer (verzija 8.0 in višje), Safari (verzija 10.6 in višje) in Opera (verzija 10 in višje), vendar lahko ob uporabi starejših verzij brskalnikov pride do okrnjenega delovanja portala.

Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov se potrebuje program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani se ne potrebuje drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa je treba imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v brskalniku.

Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več. Portal je posebej prilagojen za uporabo slepih in slabovidnih uporabnikov.

 

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Informacije na portalu OPSI so, če ni izrecno določeno drugače, javno-dostopne informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Uporabniki se morajo zavedati, da:

  • skrbnik ni odgovoren za nepravilno delovanje portala OPSI, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika,
  • uporabniki za uporabo portala OPSI potrebujejo ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik), ki je opredeljena v tehničnih priporočilih uporabnikom,
  • se skrbnik in uredniki portala trudijo delovati z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljajo na portalu OPSI in skrbijo za njihovo pravilnost in ažurnost, vendar ne prevzemajo nikakršne kazenske ali civilne odgovornosti za stvarne ali pravne napake pri podajanju informacij in ne odgovarjajo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabnikom lahko nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se morebiti znašle na portalu,
  • skrbnik portala ni odgovoren za pomembne ali celo nepopravljive odločitve uporabnika, ki so sprejete na podlagi podatkov, ki so objavljeni na portalu OPSI,
  • skrbnik v nobenem primeru ne odgovarja kateremukoli uporabniku za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabnikom nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe portala OPSI ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani,
  • portal OPSI vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere skrbnik ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe, razen kolikor je izrecno določeno (npr. je odprta licenca izrecno navedena v metapodatkovnih opisih).
 

10. UPORABA INFORMACIJ

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije inpodatki, do katerih imajo uporabniki dostop na portalu OPSI, javno-dostopne informacije javnega značaja.

Portal zagotavlja komurkoli pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih informacij, ki so objavljene kot "odprti podatki" (ang. Open Data) in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen. Za podatke, ki so objavljeni na portalu kot »odprti podatki« (ang. Open Data) velja pravilo "odprte licence" (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0). 

Izraz metapodatek pomeni informacije, ki opisujejo zbirko podatkov in storitve v zvezi s podatki ter omogočajo njihovo iskanje, evidentiranje in uporabo (sedmi odstavek 3.a člena ZDIJZ). Šteje se, da metapodatki zavezancev za ponovno uporabo predstavljajo uradno besedilo z upravnega področja v smislu zakona, ki ureja avtorsko in sorodne pravice. Ponovna uporaba metapodatkov je brezplačna in prosta (deseti odstavek 34.a člena ZDIJZ) – kar ustreza CC0.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

 

11. ZAVEZA UPORABNIKOV

Uporabniki se zavežejo, da:

  • portala ne bodo izrabljali v nelegalne namene;
  • bodo upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z avtorsko-pravnim varstvom vsebin, ki se nahajajo na portalu;
  • ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati morebitnih osebnih podatkov drugih uporabnikov;
  • ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo portalu OPSI, storitvi, skrbnikom ali njihovi programski ter strojni opremi.
 

12. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Skrbnik izjavlja, da bo vse podatke, ki bi jih uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07).

 

13. TEHNIČNA POMOČ

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na ekc@gov.si.

 

14. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi portala OPSI s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku na elektronski naslov ekc@gov.si ali na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

 

15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.