Centralna evidenca osebnih doz

V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena ZVISJV se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega izpostavljenega delavca posebej, kot to določa pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04; v nadaljnjem besedilu: PSDVS). Podatki iz četrtega odstavka 33. člena ZVISJV morajo vsebovati tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. Ločeno se vodijo: - efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja, - efektivne doze zaradi notranjega obsevanja, - ekvivalentne doze za posamezne organe v primerih iz tretjega odstavka 15. člena PSDVS, - doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku, skupaj s podatki o izrednem dogodku, kot to določa peti odstavek 18. člena PSDVS, - doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji, kot to določa 19. člen PSDVS, - doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, dovolilo preseganje mejnih doz. Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel. Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati nadzornih meritev iz 8. in 10. člena PSDVS, se ti hranijo v centralni evidenci osebnih doz skladno s določbami petega odstavka 33. člena ZVISJV. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 11. 2016
Ključne besede osebne doze, sevanje
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3441
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave