193 ogledov

Evidenca izdanih diplomatskih, konzularnih in službenih izkaznic

Ministrstvo za zunanje zadeve akreditiranim članom diplomatskega predstavništva, mednarodnih organizacij ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter njihovim družinskim članom v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, izdaja diplomatske oziroma službene izkaznice. Vodjem konzulata ter članom konzularnega osebja, njihovim družinskim članom ter častnim konzularnim funkcionarjem se izdajajo konzularne oziroma službene izkaznice. Izkaznice so javne listine, ki izkazujejo istovetnost in posebni status imetnika. Izdane izkaznice so hkrati tudi dovoljenje za začasno bivanje tujca v Republiki Sloveniji. Osebam, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, se izkaznice izdajo izjemoma le, če so jim po mednarodnem ali notranjem pravu Republike Slovenije priznani privilegiji in imunitete. Izkaznice se izdajo z veljavnostjo do štirih let, vendar ne dlje od veljavnosti potnega lista imetnika. Izkaznica vsebuje naslednje podatke: osebno ime imetnika, datum in kraj rojstva imetnika, državljanstvo, funkcijo imetnika, naziv predstavništva, lastnoročni podpis imetnika, fotografijo imetnika, datum izdaje izkaznice, datum izteka veljavnosti izkaznice in številko izkaznice. Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi zagotovitve podatkov o vlogah in izdanih izkaznicah ter za izvajanje svojih pristojnosti vodi in vzdržuje evidenco, ki vsebuje: register vlog za izdajo izkaznic, register izdanih izkaznic, register pogrešanih izkaznic, kartoteka vlog za izdajo izkaznic, kartoteka prilog k vlogi za izdajo izkaznice. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

pdf
Vloge za izdajo izkaznic

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 04. 12. 2019
Ključne besede diplomatski protokol, mednarodna politika, zakonodaja
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-2549, 2005-01-2568
Pravna podlaga - nazivi Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP: https://goo.gl/gCnfcK). Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu s 14. členom Zakona o centralnem registru prebivalstva in Pogodbo o obdelavi, posredovanju in dostopanju do osebnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva ter načinu izmenjave podatkov za določitev EMŠO z dne 11. 11. 2013 posreduje Ministrstvu za notranje zadeve podatke o osebi, ki ji je bila prvič izdana diplomatska, konzularna ali službena izkaznica

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.