731 ogledov

Evidenca o poklicnih rejnikih

Rejnik se lahko odloči, ali bo rejniško dejavnost opravljal kot edini poklic ali pa bo to izvajal poleg svojega poklica in sklenjenega delovnega razmerja. Ne glede na ta status, so dolžnosti rejnika v razmerju do rejenca enake. ZIRD določa, da lahko rejnik/ca izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pod pogojem: da ni v delovnem razmerju ali družbenik zasebne družbe ali zavoda v Republiki Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba, ne sme opravljati druge dejavnosti kot edini ali glavni poklic, na podlagi katere je vključen/a v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in izpolnjevati mora normativ - istočasno mora imeti nameščene tri otroke, od tega vsaj dva za obdobje celega meseca. Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se poleg rejnine zagotovi tudi plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic in ima v skladu z normativom v rejništvu tri otroke, prejme mesečno 1.587,27 EUR rejnine mesečno za tri otroke (3 x 520,56 EUR), poleg tega se mu plačujejo tudi prispevki za socialno varnost v višini 301,45 EUR (od osnove 789,15 EUR). Tako kot rejnina, so tudi sredstva za prispevke za socialno varnost zagotovljena v proračunu Republike Slovenije in niso podvržena plačilu dohodnine. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “opis datoteke Seznam_osebnih_podatkov_ki_jih_vsebujejo_zbirke_podatkov_iz_ZIRD”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
DOC
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata DOC, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 13/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Licenca ni odprta
  • Opozorilo Zaznani format "DOC" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "docx"
  • Zadnji pregled: 13/06/2024
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/94e3ab16-67bf-4271-aa23-9d91de698d60/resource/f6b57942-dd7b-4f48-b27a-d05671b99055/download/seznamosebnihpodatkovkijihvsebujejozbirkepodatkovizzird.docx
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/94e3ab16-67bf-4271-aa23-9d91de698d60/resource/f6b57942-dd7b-4f48-b27a-d05671b99055/download/seznamosebnihpodatkovkijihvsebujejozbirkepodatkovizzird.docx
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka