410 ogledov

Evidenca rejnih živali

Evidenca rejnih živali vsebuje podatke o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah. Zavezanci za sporočanje staleža so dolžni stalež sporočiti enkrat letno (na dan 1. februar, razen popisa polžev, ki se opravi 31. oktobra leta, pred katerim se sporočajo podatki). Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, sporočijo stalež živali v evidenco rejnih živali ob oddaji zbirne vloge. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2002-01-0716, 2005-01-4018, 2001-01-1959, 2014-01-3506
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije, Register prostorskih enot, Evidenca subjektov, Register kmetijskih gospodarstev

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.