425 ogledov
Všečkaj

Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN)

Območja poplavne nevarnosti se določajo predvsem na podlagi opozorilne karte poplav, prednostno za območja, kjer lahko pride do pomembnejše ogroženosti. Določitev območij se izvaja z metodami modeliranja in analiziranja, ki morajo ustrezati priznanemu stanju znanosti na podlagi hidroloških, geoloških, geomorfoloških in geodetskih podatkov ter podatkov o rabi tal in pokrovnosti. izbira metod mora ustrezati dejanskim razmeram na območju in pričakovani natančnosti rezultatov. Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege: - območij poplavljanja pri pretoku Q500, - območij poplavljanja pri pretoku Q100 - območij poplavljanja pri pretoku Q10. - območja hidravlične obdelave, na katerih so rezultati hidrološko-hidravlične analize poplavne nevarnosti veljavni (OVR). Posamezne hidrološko-hidravlične študije imajo določena območja hidravlične obdelave in območja veljavnosti rezultatov hidravličnega modela. Na dveh ali več območjih prekrivanja veljavnosti rezultatov so območja združena v eno skupno območje veljavnosti rezultatov. Osnovni namen podatkovnega sloja je podrobnejši prikaz poplavnih razmer na določenem območju in zagotavljanje strokovne podlage za razvrščanje območij poplavljanja v razrede poplavne nevarnosti. Podatki so namenjeni tudi načrtovanju ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, načrtovanju prostorskih ureditev in posegov v prostor, obveščanju in ozaveščanju javnosti, načrtovanju ukrepov zaščite in reševanja ter izvajanju mednarodnih obveznosti. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Vodni kataster - Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 500-letnih poplav (IKPN_Q500)
html
Vodni kataster - Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 500-letnih poplav (IKPN_Q100)
html
Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 10-letnih poplav (IKPN_Q10)

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 05. 05. 2022
Ključne besede Območja nevarnosti naravnih nesreč
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-3807, 2007-01-3216
Pravna podlaga - nazivi Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 89/2008)
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 05/05/2022 23:20
Datum metapodatkov 5. 5. 2022
GUID zunanjega zajema 406932c9-87d0-4854-8fe9-c3d083768970
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 10. 4. 2008 (Datum nastanka), 29. 3. 2022 (Datum zadnje spremembe)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.