Odseki dolvodno in gorvodno od referenčnih odsekov

Podatkovna zbirka zajema vodotoke gorvodno in odseke vodotokov dolvodno od referenčnih odsekov vodotokov in oziroma jezer, kakor jih določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). Referenčni odseki so odseki vodotokov in obale jezer, na katerih so referenčna mesta, ki so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti ter ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda. Referenčne odseke vodotokov zajema zbirka Referenčni odseki vodotokov. Referenčne odseke obale jezer zajema zbirka Referenčni odseki na jezerih. Skladno z 4 (5). Členom Uredbe Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16) so na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu določeni vodotoki gorvodno od referenčnih odsekov in odseki vodotokov dolvodno od referenčnih odsekov oziroma dolvodno od jezera, na katerem so določeni referenčni odseki, do dolvodne meje ribjega tipa, v katerega je razvrščen referenčni odsek oziroma vodotok na iztoku iz jezera. Podatki o teh odsekih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja ter vključujejo zlasti: - identifikacijsko številko odseka; - šifro in ime vodnega telesa površinskih voda, kjer je odsek; - ribji tip v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, v katerega je razvrščen referenčni odsek; - dolžino odseka vodotoka dolvodno od referenčnega odseka oziroma dolvodno od jezera, na katerem so določeni referenčni odseki do dolvodne meje ribjega tipa, v katerega je razvrščen referenčni odsek oziroma vodotok na iztoku iz jezera, in - datum določitve odseka. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

zip
Vodni kataster - Odseki dolvodno in gorvodno od referenčnih odsekov

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 13. 09. 2022
Ključne besede Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2918
Pravna podlaga - nazivi Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 10/05/2022 23:20
Datum metapodatkov 10. 5. 2022
GUID zunanjega zajema d2b051da-dbe1-49c3-bed6-47a3f17be86d
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 29. 10. 2016 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.