Poročila o poslovanju družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina v Sloveniji

Poročila vsebujejo količinske podatke o prevzeti in oddani električni energiji, o proizvodnji in oddaji premoga; podatke o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnostnem stanju družb elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije ter podatke o strukturi cen električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji in primerjava z povprečjem EU. Poročilo se zaključi s poglavjem "Energetske dajatve", ki zajema podatke o realizaciji zbranih in porabljenih sredstev iz naslova dajatev v energetiki: prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) in prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal Energetika”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 29/09/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/poslovanje-druzb-elektrogospodarstva-in-premogovnistva/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka