177 ogledov

Referenčni odseki

Podatkovna zbirka Referenčni odseki zajema odseke vodotokov in obale jezer, ki so pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer, kot to določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). Referenčni odseki , kakor jih določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16) so odseki vodotokov in obale jezer, na katerih so referenčna mesta, ki so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti ter ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda. Referenčni odseki vodotokov so določeni kot odseki vodotokov v dolžini 400 m gorvodno in 100 m dolvodno od referenčnega mesta. Referenčni odseki na jezerih so odseki obale jezera, na katerih je več zaporednih 100-metrskih odsekov z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti, ki ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda. Skladno z 4 (4). členom Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16) so referenčni odseki in njihove geografske meje določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o referenčnih odsekih in njihovih geografskih mejah vključujejo zlasti: - identifikacijsko številko referenčnega odseka; - šifro in ime vodnega telesa površinskih voda, kjer je določen referenčni odsek; - tip površinskih voda za vrednotenje ekološkega stanja (ekološki tip), za katerega je določen referenčni odsek; - dolžino referenčnega odseka; - velikost prispevne površine referenčnega odseka in - datum določitve referenčnega odseka. Referenčne odseke vodotokov zajema sloj Referenčni odseki vodotokov. Referenčne odseke obale jezer zajema sloj Referenčni odseki na jezerih. Odseke gorvodno in dolvodno od referenčnih odsekov, kakor jih določa Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16)) zajema zbirka Odseki dolvodno in gorvodno od referenčnih odsekov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

html
Vodni kataster - Referenčni odseki
zip
Referenčni odseki vodotokov
zip
Referenčni odseki na jezerih
html
INSPIRE - Referenčni odseki - ATOM
html
INSPIRE Referenčni odseki WMS

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Nacionalno, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2918
Pravna podlaga - nazivi Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.