699 ogledov

Vodna telesa površinskih voda

Vodno telo je enota načrtovanja upravljanja voda, kot to določa Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES). Vodna telesa in njihova prispevna območja sestavljajo vodna območja. Vodno telo je pomemben in razpoznaven del voda, ki se ga določi zaradi spremljanja stanja voda ter ohranitve in doseganja ciljnega stanja voda. Postopke določanja vodnih teles določajo predpisi iz okvira Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe). Vodno telo površinskih voda je pomemben in razpoznaven del površinskih voda s primerljivimi geomorfološkimi in geološkimi značilnostmi, ki zagotavljajo primerljive razmere za razvoj in obstoj bioloških elementov. Določena so s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in spremembe). Zaradi različnih hidromorfoloških lastnosti površinskih voda ločimo več vrst (v zbirki predstavljen kot atribut VRSTA) vodnih teles površinskih voda: vodotoki (V), jezera (J), obalno in teritorialno morje (M) poleg tega pa površinske vode opredelimo še kot umetna (UVT) in močno spremenjena vodna telesa (MPVT). Umetna vodna telesa (UVT) so tiste površinske vode, ki so nastale, kot posledica človekovih posegov v prostor, močno preoblikovana vodna telesa (MPVT) pa so tiste površinske vode, ki imajo zaradi fizičnih sprememb povzročenih s človekovo dejavnostjo močno spremenjene lastnosti. Samostojna vodna telesa površinskih voda - vodotoki so določena za: - vodotoke s prispevno površino, večjo od 100 km2, - umetne kanale, daljše od 3 km, in - vodne zadrževalnike na rekah večje od 0,5 km2. Vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo merilom (PRITOKI), so priključeni vodnim telesom vodotokov, v katera se stekajo. Vodna telesa površinskih voda - vodotoki so predstavljena z linijami, širša vodna telesa vodotokov s poligoni. Samostojna vodna telesa površinskih voda - jezera so določena za: - naravna jezera s površino vodne gladine, večjo od 0,5 km2, - vodne zadrževalnike na rekah in umetne ojezeritve s površino gladine, večjo od 0,5 km2. Vodna telesa površinskih voda - jezero in vodna telesa površinskih voda - morje so predstavljena s poligoni poligoni. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

html
Vodni kataster - Vodna telesa površinskih voda
zip
Vodna telesa vodotokov - linije
zip
Vodna telesa vodotokov - območja

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Direktiva 2000/60/ES, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, Prioritetna zbirka, Telesa površinskih voda (Vodna direktiva), Vodna telesa (Vodna direktiva)
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2005-01-2797, 2017-01-1602
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.)
Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in spr.)
Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.