191 ogledov

Evidenca podatkov o nakazilih nad 15.000 eurov v tvegane države

V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z ZPPDFT-1, obdelujejo podatki o nakazilih v tvegane države nad 15.000 EUR, ki jih uradu sporočajo zavezanci po ZPPDFT-1. Obdelujejo se naslednji podatki: 1. firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka: - pravne osebe, - samostojnega podjetnika posameznika ali - posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; 2. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: - fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; - zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; 3. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva fizične osebe, ki vstopi v igralnico oziroma igralni salon, kateri je izplačan dobitek ali ki vplača stavo iz 3. točke prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1, ali fizične osebe, ki pristopi k sefu; 4. namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 5. datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum in čas vstopa v igralnico oziroma igralni salon ali pristopa k sefu; 6. datum in čas izvedbe transakcije; 7. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 8. namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena transakcija; 9. način izvedbe transakcije; 10. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 11. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 12. podatki o transakciji, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, vrsta sredstev in premoženja, vrednost sredstev in premoženja, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 13. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 14. za dejanske lastnike iz 35., 36., 37., 38., 39. in 40. člena ZPPDFT-1: a) osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali drug način nadzora; b) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena ZPPDFT-1 podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 15. naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Podatki o transakcijah”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 22/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Datoteke ni bilo mogoče prenesti. Vzrok: Download error. Opis napake: Connection timed out after 30s. Preverjeno na 22/01/2024. Ta naslov je bil nazadnje dostopen 30/11/2023.
  • Zadnji pregled: 22/06/2024
Naslov URL https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UPPD/Dokumenti/Nakazila-v-tvegane-drzave/Arhiv-nakazil/nakazila_2015.xlsx
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka