2702 ogledov

Integralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN)

Območja poplavne nevarnosti se na podlagi meril, ki razvrščajo moč poplavnega toka pri enaki verjetnosti nastanka dogodka, razvrstijo v razrede poplavne nevarnosti, pri čemer je odločujoče tisto merilo, ki izkazuje največji razred nevarnosti. Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege območij razreda: - majhne poplavne nevarnosti (Pm), kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode manjša od 0,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode manjši od 0,5m2/s. - srednje poplavne nevarnosti (Ps), kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 0,5 m2/s in manjši od 1,5 m2/s oziroma, kjer je pri pretoku Q10 ali gladini G10 globina vode večja od 0,0 m. - velike poplavne nevarnosti (Pv), kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 globina vode enaka ali večja od 1,5 m oziroma zmnožek globine in hitrosti vode enak ali večji od 1,5 m2/s. - preostale poplavne nevarnosti (Pp), kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov (npr. izredni meteorološki pojavi ali poškodbe ali porušitve protipoplavnih objektov ali drugih vodnih objektov). V praksi se med ta območja uvrščajo območja poplavne nevarnosti med Q100 in Q500. - ter območje veljavnosti rezultatov (OVR) - to je območje, na katerem so prikazani razredi poplavne nevarnosti veljavni. Osnovni namen podatkovnega sloja je opredelitev pogojev in omejitev za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Podatki so namenjeni tudi načrtovanju ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, načrtovanju prostorskih ureditev in posegov v prostor ter obveščanju o poplavnih razmerah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (4)

zip
Vodni kataster - Integralna karta razredov poplavne nevarnosti - Območje razreda velike poplavne nevarnosti (IKRPN_PV)
zip
Vodni kataster - Integralna karta razredov poplavne nevarnosti - Območje razreda srednje poplavne nevarnosti (IKRPN_PS)
zip
Vodni kataster - Integralna karta razredov poplavne nevarnosti - Območje razreda majhne poplavne nevarnosti (IKRPN_PM)
zip
Vodni kataster - Integralna karta razredov poplavne nevarnosti - Območje razreda preostale poplavne nevarnosti (IKRPN_PP)

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Območja nevarnosti naravnih nesreč
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-3807, 2007-01-3216
Pravna podlaga - nazivi Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 89/2008)
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.