Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK

Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK se nanaša na zavezance – poklicne funkcionarje, nepoklicne župane in podžupane, uradnike na položaju, poslovodne osebe in osebe, odgovorne za javna naročila skladno s 4. členom ZIntPK, kateri so skladno z 41. členom ZIntPK dolžni prijaviti premoženjsko stanje. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, EMŠO, davčna številka zavezanca, podatki o funkciji oziroma delu, delu, ki ga je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, podatki o lastništvu oziroma deležih, delnicah in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti in oznako firme, oziroma imena organizacije, podatki o deležih, delnicah, pravicah, ki jih imajo predhodno navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti z oznako firme oziroma imena organizacije (posredno lastništvo), podatki o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino, podatki o nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki, podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost na posameznem računu presega 10.000 eurov, podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 eurov, podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjih, če njihova skupna vrednost ob času prijave premoženja presega 10.000 eurov, podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega 10.000 eurov, podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 eurov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Več o poročanju premoženjskega stanja

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 02. 07. 2018
Ključne besede funkcionar, nepremično premoženje, premično premoženje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.