Število zavezancev NUSZ v Občini Osilnica

V Občini Osilnica se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V zbirki se nahaja število fizičnih in gospodarskih subjektov, površina posameznih zemljišč, znesek pobranega nadomestila ter število in višina nadomestila glede na namen (počitniški, stanovanjski, poslovna dejavnost). Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Zavezanec za nadomestilo je lastnik ali drugi neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz prvega odstavka občinska uprava, odločbo pa mi izda davčni organ, kjer nepremičnina leži. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku, oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3 v periodični vrsti)

2020

csv
Odmera NUSZ glede na namen
2020
csv
NUSZ število zavezancev
2020
xlsx
Evidenca NUSZ
2020

Dodatne povezave (2)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 26. 01. 2022
Ključne besede NUSZ, davek na nepremičnine, namenska uporaba stavbnih zemljišč
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Osilnica (72/16, 23/17)
Pravna podlaga - SOP številka 1997-01-2417, 2017-01-2914, 2006-01-5018
Pravna podlaga - nazivi Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
Gradbeni zakon (GZ)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Geografsko območje Občina Osilnica
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja letno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.