601 ogledov
Všečkaj

Vodna zemljišča

Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče morja obsega dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do zunanje meje obale. Meje vodnih zemljišč so prikazane v digitalni obliki kot podatkovna zbirka v vodnem katastru. Vodna zemljišča opredeljuje Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe; 11. in 28. člen) ter Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18) in Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale (Uradni list RS, št. 106/04 in 77/10). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Vodni kataster - Vodna zemljišča
html
INSPIRE - Vodna zemljišča - ATOM
html
INSPIRE Vodna zemljišča WMS

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 09. 2020
Posodobljeno na OPSI 05. 05. 2022
Ključne besede Nacionalno, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, raba zemljišč, vode, vodna zemljišča
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2018-01-2883, 2017-01-1602, 2004-01-4473
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.)
Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18)
Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17)
Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale (Uradni list RS, št. 106/04 in 77/10)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 05/05/2022 23:20
Datum metapodatkov 5. 5. 2022
GUID zunanjega zajema 5668b04d-27f1-4b57-ac8f-465841e9d0f8
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 29. 2. 2020 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.