Podatki

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Portal plač   1366 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Portal plač javnega sektorja je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo... Nadaljujte z branjem ...
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Centralni register čebelnjakov   2243 ogledov 5
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - Centralni register čebelnjakov vsebuje podatke o kmetijskem gospodarstvu, podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, podatki o čebelnjakih, podatki o sporočanju v Register živilskih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
PDF
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Register pridelovalcev grozdja in vina   1303 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO - V evidenci se vodijo podatki o pridelovalcih grozdja in vina, vinogradih, ki jih obdelujejo, letnem pridelku grozdja in vina, vsakoletnih zalogah vina, izvedenih enoloških postopkih in o... Nadaljujte z branjem ...
 
Finance in davki
Zadolževanje občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin   1401 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA FINANCE - Podatki o stanju o zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine (četrtletna in letna poročila), seznam sklenjenih pogodbe o kratkoročnih in dolgoročnih posojilih,... Nadaljujte z branjem ...
PDF
XLS
XLS
 
Javni sektor
Evidenca preizkusnih testov za diplomatsko službo   761 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - Ministrstvo za zunanje zadeve objavi poziv za opravljanje preizkusnega testa za diplomatsko službo občasno, ko so voljo prosta delovna mesta. Poziv kandidatom za opravljanje preizkusnega... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Register certificirane strojne in programske opreme in storitev   653 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE - Ponudnik opreme in storitev lahko za opremo ali storitve, ki jih ponuja drugim oseba, pridobi certifikat pri državnem arhivu, ki vodi Register certificirane strojne in programske opreme... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana
Centralni register drobnice   282 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN - Centralni register drobnice vsebuje podatke o premikih drobnice. Zbirajo se tudi podatki o kontrolah, izdanih dokumentih in ušesnih znamkah, korespondenci in letnih pregledih. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Centralna kadrovska evidenca državne uprave   512 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Odl vpisnik Inšpektorata za javni sektor - vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku   143 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - Inšpektorat za javni sektor je na podlagi Zakona o prekrških dolžan v primeru uvedenega prekrškovnega postopka voditi vpisnik vseh zadev, kjer je bila izdana odločba o prekršku. Nadaljujte z branjem ...