147 ogledov

Evidenca podatkov o sumljivih transakcijah

V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z ZPPDFT-1, obdelujejo podatki prijavah sumljivih transakcij, ki jih uradu sporočajo zavezanci po ZPPDFT-1. Obdelujejo se naslednji podatki: 1. firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka: - pravne osebe, - samostojnega podjetnika posameznika ali - posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija; 2. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta: - fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; - zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, - pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; 3. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva fizične osebe, ki vstopi v igralnico oziroma igralni salon, kateri je izplačan dobitek ali ki vplača stavo iz 3. točke prvega odstavka 17. člena ZPPDFT-1, ali fizične osebe, ki pristopi k sefu; 4. namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 5. datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum in čas vstopa v igralnico oziroma igralni salon ali pristopa k sefu; 6. datum in čas izvedbe transakcije; 7. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 8. namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena transakcija; 9. način izvedbe transakcije; 10. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 11. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 12. podatki o transakciji, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, vrsta sredstev in premoženja, vrednost sredstev in premoženja, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 13. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 14. za dejanske lastnike iz 35., 36., 37., 38., 39. in 40. člena ZPPDFT-1: a) osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali drug način nadzora; b) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena ZPPDFT-1 podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 15. naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena ZPPDFT-1 ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran UPPD

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 22. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 01. 10. 2019
Ključne besede Terorizem, pranje denarja
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2925
Pravna podlaga - nazivi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje 1994 - 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.