Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih IRSD izda odločbo o prekršku

Zaradi evidence zadev, ki jih obravnava Inšpektorat RS za delo kot prekrškovni organ, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodi inšpektorat določene vpisnike in pomožne knjige. Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku, med drugim vsebuje podatke o storilcih prekrškov – naziv pravne osebe, ki je storila prekršek, ter naslov sedeža in matično številko, za fizične osebe pa osebno ime storilca in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča – pravno opredelitev prekrška (zakon in člen), številko in datum izdane odločbe o prekršku, izrečeno sankcijo ter datum pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe. Odločbe se hranijo tri leta od dneva pravnomočnosti oziroma od dneva izreka opozorila, ali dokler trajajo stranske sankcije. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za delo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede Delovno pravo, prekršek
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238, 2011-01-1598
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.