1758 ogledov

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se za posamezno omrežno priključno točko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji, podatki o minimalni zmogljivosti omrežne priključne točke ter podatki o lastniku omrežne priključne točke. Podatke so v zbirni kataster dolžni posredovati vsi upravljavci gospodarske javne infrastrukture in lastniki omrežnih priključnih točk. Javni dostop do podatkov iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je zagotovljen vsem uporabnikom. Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7)

html
Portal Prostor
html
Aplikacija JGP za prenos brezplačnih podatkov
html
Aplikacija Javni vpogled
html
Javni spletni servisi GURS - WFS - test
html
Javni spletni servisi GURS - WMS - test
html
Javni spletni servisi GURS – OGC OpenApi - Features - test
html
Javni Rest namenski spletni servisi GURS - test

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 25. 02. 2024
Ključne besede Komunalne in javne storitve, Nacionalno, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, Proizvodni in industrijski objekti in naprave, Prometna infrastruktura energetska infrastruktura komunalna infrastruktura vodna infrastruktura , Prometna omrežja
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: https://www.e-prostor.gov.si/dostopi/javni-dostop/?acitem=1821-1822
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2021-01-3971, 2022-01-3081, 2004-01-0415, 2023-01-2507, 2006-01-1443, 2011-01-1304, 2005-01-1880, 2009-01-0139, 2007-01-5983, 2022-01-3113, 1997-01-2576, 2012-01-3940, 2018-01-0543, 2008-01-3595, 2014-01-0538, 2017-01-2879, 2018-01-2919, 2016-01-0891
Pravna podlaga - nazivi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture
Pravilnik o gozdnih prometnicah
Uredba o prostorskem informacijskem sistemu
Zakon o cestah (ZCes-2)
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
Energetski zakon
Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi
Odlok o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja
Uredba o energetski infrastrukturi
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 25/02/2024 00:20
Datum metapodatkov 1. 2. 2024
GUID zunanjega zajema 923dfad8-6172-4ffa-be2a-4436e26a8d78
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 27. 9. 2005 (Datum nastanka), 26. 10. 2005 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.