Načrt odpiranja podatkov

4.2 Načrt odpiranja podatkov

Načrt poleg končnega seznama podatkovnih zbirk za odpiranje vsebuje tudi procese, ki so potrebni za odpiranje podatkov, ter časovnico/terminski načrt.

Naslednji seznam vprašanj naj vam služi kot opora pri snovanju potrebnih aktivnosti:

• Kdo je zadolžen za vsebinsko stran posamezne zbirke podatkov, kdo je skrbnik?

• So potrebne izboljšave ali nadgradnje podatkovne zbirke, je treba dodatno strukturirati podatkovno zbirko, izvesti transformacije? 

• Je treba podatkovno zbirko pretvoriti v odprti format ali jo uskladiti s standardi?

• Koliko časa in človeških virov potrebujete za vzpostavitev metapodatkovnih opisov podatkovnih zbirk?

• Je zagotovljena ustrezna informacijska podpora? Kdo bo zadolžen za pripravo podatkovnih zbirk in pretvorbo v ustrezne formate?

• Ali imate ustrezna brezplačna ali plačljiva programska orodja za pripravo podatkovnih zbirk?

• Je podatke možno odpreti na vaši spletni strani ali se boste odločili za izdelavo nove namenske spletne strani za odpiranje podatkov, ali boste podatke odprli na nacionalnem portalu odprtih podatkov?

• So kateri izmed podatkov bolj zanimivi in se lahko pričakuje več dostopov in prenosov s strani končnih uporabnikov? Je vaš informacijski sistem dovolj zmogljiv, prepusten in skalabilen?

• Že imate vzpostavljen komunikacijski kanal za zajemanje povratnih informacij s strani končnih uporabnikov? Bo končnim uporabnikom na voljo zgolj elektronski predal ali boste vzpostavili storitev na spletni strani?

• Koliko časa imate na voljo za vzpostavitev glede na zastavljene časovne mejnike, zakonske zahteve ali nacionalni načrt za odpiranje podatkov?

 

Po definiranju potrebnih procesov za vsako podatkovno zbirko ocenite potreben čas za izvedbo posameznega procesa ter ga umestite v časovnico.

V načrtu odpiranja podatkov lahko predvidite in podrobneje opišete naslednje kontrolne procese:

• test popolnosti – preverite, ali zbirka podatkov vsebuje vse ustrezne dokumente s podatki in ali so ti skladni z metapodatkovnimi opisi in navodili za uporabo;

• tehnična kontrola – preverite tehnične značilnosti odprtih podatkov: ali jih lahko odpremo in urejamo v ustreznih programih, ali so strojno berljivi, ustrezajo strukturnim shemam, ali so posebni znaki pravilno zapisani (kodiranje), ustreznost tabulatorjev in ločil ipd.;

• vsebinska kontrola – preverite kakovost, točnost, vsebinsko popolnost in ažurnost podatkov.